Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen
Čakry
Čakry.doc  59.9kB

Aura člověka

Co je to aura člověka ?

Jistě jste se nejednou zamýšleli nad tím, proč se v některém prostředí či společnosti cítíte dobře, proč je vám někdo více či méně sympatický. Stává se vám, že vstoupíte do místnosti, ve které jsou i vaši velmi dobří známí a vy přesto cítíte nepříjemný pocit, či napjatou atmosféru? Stejně  tak můžete být ve společnosti naprosto cizích lidí, kde se cítíte dobře a je vám příjemně, taktéž i ve společnosti osoby, se kterou soucítíte či jste naladěni, jak se říká na "stejnou vlnu".

Položme si otázku, co je toho příčinou? Dá se odpovědět i tak, že jste byli například pomluveni a přišli jste nevhod pro ty, kteří vás pomlouvali. Vy to vnitřně vycítíte v atmosféře i z pohledů a projevů dotyčných. Toto vnitřní vyciťování je v podstatě informativní tok mimo oblast vašeho vnímání: je to energetické vibrační pole vaší aury, které vám zprostředkovává tok informací mimo dimenzi vědomého chápání a vnímání. Podstatu a příčinu těchto jevů bychom chtěli objasnit z trochu netradičního pohledu - z pohledu poznání zákonitostí a principů našeho energetického vyzařování aury. Ještě dříve než si ozřejmíme působnost aury, je vhodné si připomenout, co vlastně způsobuje ono energetické vyzařování, vždyť pokud něco vydáváme, musí zde být zároveň i předpoklad příjmu. Lidský organismus je energeticky zásoben a přijímá energii výživou, což je věc vcelku známá a obecně daná energetickou hodnotou potravin. Jako druhý zdroj příjmu energie je vzduch, či lépe řečeno kyslík, jenž skrze plíce okysličuje naši krev. A jako třetí a velmi důležitý zdroj energie je záření, jež svým obsahem představuje známá kosmická záření, tak zemní vyzařování, jakož však i sluneční světelné paprsky, jež svou podstatou představují energii, korespondující s vibrační energetickou hodnotou jednotlivých energetických center - čaker. Tato přijímaná energie je transformována sedmi hlavními čakrami (kořenová, sakrální, solar plexus, srdeční, krční, čelní a temenní). Správně fungující čakra má být kruhový vír umístěný centricky k povrchu těla točící se při příjmu energie po směru hodinových ručiček. Každá odchylka v tomto umístění je příznakem energetické nerovnováhy, která se může projevit jako nemoc, bolest, nefungující mezilidské vztahy nebo sled negativních událostí v životě člověka) a je rozváděna do všech oblastí našeho těla sítí meridiánů (dráhy, kanály), jimiž proudí životní energie ki k jednotlivým orgánům a na jejichž povrchových drahách se nacházejí akupunkturní body. Dráhy se dělí na jinové - energie proudí zezdola nahoru a nacházejí se zepředu těla a vnitřku paží a nohou. Dráhy jangové - proudí seshora dolů a jsou na zádech a vnějšku končetin), čímž vitalizuje naše fyzické tělo. Tento stav je velmi dobře zachytitelný např. elektro-akupunkturními přístroji, kde se dá přesně změřit energetická hladina té které čakry, jakož i energetická hladina meridiánů. Čakry jsou energetická regulační centra, jejichž úkolem je přijmout životní energii, změnit ji a dát ji organismu k použití. Máme sedm hlavních čaker a velmi mnoho vedlejších, které rozvádí vitální energii do všech oblastí našeho těla. Těchto sedm hlavních čaker má své ukotvení podél páteře od kostrče až po temeno hlavy a vyúsťují do éterického těla v řadě kruhových, trychtýřovitých vírů nad sebou a jimi proudí vitální energie, která nás drží naživu.

Každá jednotlivá čakra však také ovlivňuje stav k ní patřících žláz s vnitřní sekrecí. A je-li jedno z těchto sedmi energetických center porušeno, což může být způsobeno např. energetickým nedostatkem, avšak i nadměrnou energetickou funkcí, taktéž i možností, kdy do čakry proudí energie zdraví škodlivá, jako je například negativní zemní záření, potom je oslabena na výkonu i příslušná žláza a k ní náležící orgán a oblasti, jež svou funkcí vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Ideálním stavem je zaktivizování a stav harmonické vyrovnanosti všech sedmi energetických center, jež dále předávají energii lidskému tělu. A jsme-li si vědomi toho, že žádná energie se neztrácí, může se pouze transformovat do jiných forem, tak i vitální energie našeho těla, která prošla celým procesem skrze čakry a meridiány do všech buněk našeho organismu, je opět vyzářena ven, mimo oblast našeho fyzického těla. A toto vyzařování je prezentováno jako energetické vibrační pole člověka, jež je tím oním pojmem, které známe pod názvem aura. Vyzařování aury sahá do určité vzdálenosti od našeho těla, a když se k sobě přiblíží osoby na určitou vzdálenost, dochází k vzájemnému prolínání jejich aurických polí. Dojde tím k vzájemné výměně energie mezi jejich aurami, k předání informační hladiny obsahu jejich vlastní podstaty. A toto je právě tím oním pocitem, kdy se v přítomnosti určité osoby cítíme dobře a je nám sympatická, či zase naopak, kdy je vám dotyčná osoba nesympatická. Je to způsobeno právě rozdílnými vibračními energiemi, které se projevují buď příbuznými frekvencemi jejich vyzařování či souzněním, nebo také rozdílnými vibracemi, které se diametrálně liší od našich vlastních vibrací.

Taktéž však i naše myšlenky, byť i nevyslovené, mají velký význam v energetické hodnotě vibrací, kterými působíme na své okolí, neboť jak myšlenka, tak i lidské slovo je energií, které vytváří energetické formy, kterými působíme na své bližní, a které jsou v auře člověka vyjádřeny barevnou hodnotou.

V osobité atmosféře každého člověka, tedy ve vyzařování aurických polí, je obsaženo velké množství různých vibračních hladin, ve kterých jsou obsaženy všechny vlastnosti charakterizující naše JÁ. Proto je pro každého člověka obsah vibrační energie jiný, jemu vlastní. Lze jej ponížit tím, jak se zhoršuje náš postoj k životu, ale také navýšit uvědoměním a vlastním projevem, který je dán souhrnem pozitivních projevů, produchovněním svého postoje k životu a prostředí. My sami svou vlastní vibrační energii nemůžeme pocítit měrou, jako to pociťují ti druzí okolo nás, neboť v této vibrační hladině žijeme. Naše okolí je tak v podstatě zrcadlem naší osobité atmosféry, naší podstaty, kterým se prezentujeme vnějším projevem, avšak i nevědomým poselstvím našeho mnohdy skrývaného či nechtěného, co se snažíme před svým okolím, na vědomé i nevědomé úrovni skrýt v hloubi svého JÁ. Jednotlivá vibrační pole aury však nejsou od sebe oddělena jakousi pomyslnou hranicí, ale prolínají se navzájem ze sfér vyššího frekvenčního působení směrem k nižšímu, nikoli naopak. To znamená, že sféry duchovního vibračního pole jsou schopné pronikat a ovlivnit působnost našeho emočního a mentálního projevu. Tento stav může nastat v tom případě, pokud je člověk schopen svým vlastním chtěním překročit onu bariéru, která mu zabraňuje uvědomění si svého já. Aura má své specifické oblasti, které vypovídají svým barevným zářením o stavu člověka. Tak jsou v auře promítnuty oblasti, kterými se vyjadřuje hodnota vstupní energie, tedy to, co člověk přijímá i stav toho, jak sám sebe člověk vidí či se hodnotí, stejně tak i stav výstupní energie, kterou se prezentuje svému okolí. Jsou přesně dané oblasti pocitové, sociální, komunikační, momentálních myšlenkových projevů, jakož i stav svého hlubšího vědomí a podvědomí. Tyto oblasti jsou ve vzájemné součinnosti s oblastí čaker, které spolupůsobí či ovlivňují ta která místa v našem aurickém vyzařování. Stejně tak, jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetickými obaly, nebo se dá také říci záhaly či těly:

Éterické tělo je našemu fyzickému tělu nejblíže, má také nejnižší frekvenci, je vzdálené 2-5 cm od povrchu fyzického těla. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví aktem své působnosti ve fyzickém těle.

Emocionální tělo si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 5-20 cm od povrchu těla. v tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se.

Mentální tělo je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé, tak i podvědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy či dogmata.

Tělo spirituální, které má přímý vztah k temenní a srdeční čakře. Je to pastelovější zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla.

Éterické tělo negativní má spojení s čakrou na krku. Je to tělo KARMY - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl sebou do oblasti tohoto světa, ale také i to, jež člověk svým působením vytváří zde na Zemi.

Tělo nebeské. Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy

Tělo kéterické, nebo také kauzální. Můžeme si ho představit, jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Zde je dobré si připomenout lidové rčení, které praví: "Co v nás není, to se nás nedotkne."

Tolik asi velmi stručně o jemnohmotných vibračních polích, jež svým komplexním vyzařováním tvoří auru člověka. Poznání, které nám napomáhá uvědomovat si kontinuitu a provázanost všeho se vším. Porozumět sobě samému i všem okolnostem, které jsou podstatou našeho bytí. Uvědomění si, že základem je péče o zdraví a že důsledkem „uložení" pozitivních či negativních emočních zážitků v emocionálním poli, je pozdější postoj člověka k životu ve všech jeho projevech. Samozřejmě na této cestě budeme narážet i na zcela protichůdné pohledy, "logické a racionální" postoje, které nás budou zdržovat či odrazovat. Nemějme však nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat a třeba se nám i posmívat. To vše jsou průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním, které by mohlo narušit jejich zažité životní stereotypy a narušit tak rovnováhu jejich pohodlnosti.

Energetický systém

Energetický systém těla bývá přirovnáván k velmi komplikované a důmyslně propojené síťi tvořené velkým počtem drah a bodů, které na nich leží nebo jsou umístěny v místě jejich spojů či překřížení. Tyto body bývají v čínské terminologii označovány jako akupunkturní body, z hlediská jógy mluvíme o takzvaných „čakrách“. Při detailním popisu jde o řádově stovky takových bodů proměnlivé velikosti a až tisíce drah o různém kalibru i délce. Některé body a dráhy jsou považovány za velmi významné a je jim proto věnována velká pozornost. Patří sem zejména hlavní kanály a několik největších a nejdůležitějších energetických center k nim připojených. Tradičně je za základní funkci tohoto systému považováno shromažďování energie a její rozvádění po těle. Hlavní energetická centra mají pak ještě další významné funkce (především převádění energie). Některá jsou zodpovědná též za určité specifické paranormální schopnosti. Těm se však tento text věnovat nebude.

Základní kostru energetického systému představuje řídící a koncepční kanál (tvořící společně protáhlou elipsu) a dráhy končetin, které se k nim připojují na basi těla a v oblasti mezi lopatkami. Na ně se pak napojuje velké množství dalších menších drah. Některé probíhají víceméně přímo, jiné se složitě stáčejí. Hlavní řídící kanál prochází středem páteře od kostrče až k bodu na vrcholu hlavy. Na jeho nejnižším konci je důležité energetické centrum, na které se napojuje též druhá základní energetická dráha běžící po přední straně těla - koncepční kanál. Na opačném konci těla řídící kanál navazuje na rozsáhlé temenní centrum, taktéž spojovací bod obou energetických cest. Koncepční kanál probíhá přímo od vrcholku hlavy po obvodu těla po jeho přední straně opět k basálnímu centru. Nejdůležitější a zpravidla největší energetická centra jsou umístěna právě na této (koncepční) dráze a jsou připojena též k řídící dráze v bodech ležících zpravidla přímo naproti nim.

Energetických center je velké množství. Za základní a největší je v klasické józe považováno sedm. Taoistické jóga jich rozlišuje více, neboť mezi ně řadí i oblasti jejich připojení k řídící dráze. Dále existuje spousta menších bodů situovaných například uprostřed dlaní či chodidel, na spojnici některých drah nebo ve velkých kloubech. Jeden takový bod je umístěn ve středu hrudní kosti a je často mylně považován za srdeční centrum. Kromě základních a vedlejších energetických center existuje také opravdu mnoho docela malých bodů ležících na povrchu těla nebo sledujících průběh vedlejších drah. Zabývá se jimi především akupunktura a akupresura.

Toto uspořádání není nikterak náhodné. Je zajímavé že se z pohledu anatomie velmi přesně shoduje s nervovým systémem těla, konkrétně s uložením velkých nervových svazků či hlavních nervů, ale také s přesnou polohou určitých charakteristických oblastí mozku nebo některých orgánů a velkých žláz i rozsáhlých nervových pletení. Řídící kanál je prakticky totožný s míchou, za koncepční kanál lze zase při troše představivosti považovat nervus vagus (bloudivý nerv). Výjimku tvoří některé body ležící mimo tělo. Jimi se však klasické techniky práce s energií takřka nezabývají. Rovněž pojetí „energie“ souvisí do jisté míry s některými vědními obory jako je například fyziologie. Tato „energie“ (během praktikování určitých technik často zřetelně pociťovaná jako proudy tepla) je vlastně bioelektřinou, kterou tělo vyrábí. Jde v podstatě o tvorbu bioelektrických potenciálů a jevy jako depolarizace, transpolarizace a repolarizace, jejichž prostřednictvím dochází v organismu k přenosu vzruchů. Ty pak mohou specifickými mechanismy spouštět určité procesy. Tímto způsobem vzniká například orgasmus, který je též považován za druh „uvolnění energie“.

Zde jsme se vlastně dostali k určitému objasňování některých fenoménů pomocí moderních vědních disciplín. To je však možné pouze do určitých hranic. V jistých bodech se věda a východní nauky očividně rozcházejí, neboť mnoho takových jevů (ať už náhodně vzniklých či vyvolaných zcela konkrétními mentálními technikami) zjevně překračuje hranice vědy . Stejně je to i s energetickým systémem těla. Některé jeho charakteristiky lze logicky vysvětlit, jiné ne. O to se snaží spíše jakési „polovědní“ obory jako je například parapsychologie.

Stimulace energetických center

Dříve než se dostaneme ke konkrétním technikám, je třeba se naučit přesně lokalizovat jednotlivé energetické body. Jak již bylo uvedeno, největší energetická centra leží na přední straně těla několik centimetrů pod kůží na koncepční dráze. Většina z nich je velká asi jako lidská pěst. Některá se jeví spíše jako menší body, jiná jsou značně rozsáhlá. Příkladem může být solar plexus či velké temenní centrum, které způsobuje při úplné aktivaci jemné vibrace celé horní poloviny těla. Zde je přehled všech hlavních a nejdůležitějších center koncepční dráhy:

První (1.čakra)takovým centrem je bod ležící těsně pod kůží v oblasti mezi konečníkem a pohlavními orgány. Během rozmanitých technik jeho stimulace toto místo často jemně pulsuje. Jde o mimořádně významné centrum, které bývá právem považováno za "základní". Jeho aktivování nepůsobí zpravidla potíže.

Druhým (2.čakra) důležitým místem je celá oblast mezi stydkou kostí a pupkem, kde se nachází hned tři velké body. Jejich stimulace je často náročná zejména kvůli obtížnější lokalizaci a slabým projevům aktivity těchto bodů. Nejnižší z nich leží přímo nad stydkou kostí. Bývá označován za sexuální centrum. Většina východních nauk mu nevěnuje přílišnou pozornost, o něco známější je spíše v taoistické józe. S následujícími dvěma body je to poněkud obtížnější, neboť velmi často dochází k jejich záměně. Klasická jóga považuje za druhé hlavní energetické centrum (v našem pojetí jako třetí) bod centimetr nebo dva pod kůží (směrem k páteři). V taoistickém systému je to zcela jistě nejdůležitější energetické centrum, kterému je věnována opravdu nemalá pozornost. Bývá pokládáno za hlavní místo shromažďování energieležící asi tři až čtyři centimetry pod pupkem, přibližně dva centimetry pod povrchem těla. Bývá často zaměňováno s předchozím sexuálním centrem. Taoistická jóga tento bod nepopisuje, nesmírný význam naopak přikládá třetímu bodu zvanému dolní dantian (nebo pouze dantian, čteno tanťien) umístěnému v oblasti pupku.

Všechny tři tyto body je v počátečních obdobích cvičení obvykle velmi těžké zaktivovat, naučíte se to teprve po nějaké době pravidelné praxe. Nejlépe se soustředí na uvedený dantian, neboť při správném dýchání se začíná břicho při nádechu rozpínat právě z tohoto místa. Při výdechu se do něj zase stahuje. Dýchání v pozici v sedě je pro začátečníky zpravidla o něco obtížnější než v poloze vleže na zádech. Cvičte proto v takové poloze, která vám po všech stránkách vyhovuje nejvíce.

Třetí (3.čakra) centrum leží v oblasti solar plexu. Je to poměrně rozsáhlá oblast mezi koncem hrudní kosti a pupkem. Soustředí se na ni poměrně dobře. V klasické józe bývá tato oblast označována termínem manipúra - město drahokamů.

Následuje 4.,velké srdeční centrum (4.čakra). Je umístěno přibližně na spojnici mezi bradavkami pod koncem hrudní kosti. U některých lidí je velmi silné, jiní tam při cvičení zaznamenávají pouze nevýrazné pocity. Při plné aktivitě zde vznikají intenzivní vibrace, přičemž zde uvolněná energie vyzařuje do celého hrudníku. Je to velmi důležité centrum, jedno z nejsilnějších vůbec.

Na řadu přichází 5. bod umístěný přímo ve středu hrudní kosti těsně nad srdečním centrem, se kterým bývá často zaměňován. Patří mezi dobře lokalizovatelné body se snadnou stimulací. Odpovídá přibližně poloze brzlíku (thymu).

V oblasti krční jamky (5.čakra) těsně nad hrudní kostí se nachází 6. bod koncepční dráhy. Jde o menší hlavní centrum. Jeho stimulace je zpravidla obtížnější. Anatomicky koresponduje se štítnou žlázou.

7. bod,třetí oko, (6.čakra) tak je často nazývána nevelká oblast mezi obočím. Bývá přirovnávána k hypofýze a patří k nejsnadněji stimulovatelným energetickým centrům vůbec. V aktivním stavu často silně pulsuje. Dlouhodobá koncentrace na tento bod může občas způsobit bolesti hlavy. Pokud jej budete stimulovat opravdu intenzivně a dlouho (třeba i několik hodin), můžete výjimečně dosáhnout i dočasných změn ve vidění nebo dokonce zrakových halucinací.

Poslední 8. bod - hlavní centrum (7.čakra) se nachází na vrcholku hlavy. Obvykle je spojováno s oblastí celého mozku. Stimuluje se velmi lehce a jeho aktivita je provázena silnými vibracemi a pocitem jemného tlaku v hlavě. Jak v klasické, tak v taoistické józe je tento bod považován za nesmírně důležitý a často hraje významnou úlohu při nejpokročilejších druzích meditací. Jde o nejrozsáhlejší centrum celého energetického systému těla vůbec.

Toto je úplný souhrn největších a nejvýznamnějších energetických center situovaných na přední straně trupu. Bodům ležícím na hlavní řídící dráze procházející středem páteře (v podstatě míšním kanálem) se budeme podrobně věnovat v části pojednávající o mikrokosmické dráze.

Mikrokosmická dráha

   Mikrokosmická dráha je skvělou metodou pro rozvoj energetického systému těla. Je to vlastně samostatná meditace. Spadá do oblasti taoistické jógy, kde byla po několik století důkladně utajována před nezasvěcenou veřejností. Teprve v nedávné době se stala známou i na západě díky usilovné snaze několika čínských mistrů. Jde o mimořádně důležitou a cennou techniku, jejíž výhodou je fakt, že ovlivňuje veškerá hlavní centra energetického systému. Je jí také přisuzován významný pozitivní efekt na celkové zdraví člověka.   

 

    V této chvíli se dostáváme ke slibovanému popisu energetických bodů taoistického systému nacházejících se na hlavní řídící dráze. O základním a temenním  centru byla řeč již dříve. Jde vlastně o spojovací oblasti řídícího a koncepčního kanálu v jejich nejnižším a nejvyšším místě. Ostatní body leží na páteři zpravidla přímo naproti hlavním centrům koncepční dráhy. Jmenovitě jde o bod umístěný těsně pod kostrčí, dále body naproti pupku, solar plexu, srdečního centra, hrdelní jamky a bod uložený v místě připojení páteře k hlavě. Součástí mikrokosmické dráhy jsou pochopitelně též veškerá centra koncepčního kanálu popsaná shora. Uvádění čínských jmen všech těchto bodů by bylo zřejmě zbytečné, některým oblastem se však budeme věnovat podrobněji. Jde především o následující tři centra:

 1. Pupeční centrum (dantian) je z hlediska taoistických meditací považován za nejdůležitější energetické centrum těla. Často je mu věnována pozornost po několik let, než se přistoupí k dalším bodům. Někdy lze intenzivní a vytrvalou stimulací pouze této oblasti probudit velké množství energie, která se může samovolně začít pohybovat po mikrokosmické dráze. Zpravidla však její pohyb musí být usměrňován určitými koncentračními technikami spojenými vhodným způsobem s dýcháním.

 2. "Sakrální pumpa" leží těsně pod kostrčí. Během stimulace toto důležité centrum obvykle silně "vibruje" či pulsuje a vhání tak energii přes kostrč i kost křížovou do centrálního páteřního kanálu a řídící drahou dále vzhůru.

 3. Podobnou funkci má i oblast zvaná "nefritový polštář" uložená při začátku krční páteře na spodině lebeční. Její aktivace je však zpravidla obtížná.

 Existují dvě varianty cvičení mikrokosmické dráhy. Buď stimulujete postupně jednotlivé body nebo vedete energii spolu s dechem po řídící a koncepční dráze přes všechna centra na nich uložená. Odtud pochází termín "mikrokosmické obíhání". Nejlepší je cvičit obě varianty – nejprve stimulovat body a poté obíhat v kruhu po hlavních drahách. Cvičení mikrokosmické dráhy bývá zpravidla provázeno transem.

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one