Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen

A

 • A nihilo nihil - Z ničeho nic není, z ničeho nic nevznikne
 • A posteriori - Z pozdějšího poznání
 • A priori - Bez předchozího zjištění
 • Ab Iove principium - Od Jova počátek
 • Ab ovo - Od vejce, tedy Od počátku (Ve starém Římě se hostiny začínaly vejcem a končily jablkem)
 • Abi in pace - Odejdi v pokoji
 • Abstinere debet aeger - Nemocný se musí omezovat
 • Abyssus abyssum invocat - Propast volá propast
 • Acta non verba - Činy, ne slova
 • Actor et reus idem esse non potest - Stejný člověk nemůže být zároveň žalobce i obviněný (právní princip)
 • Ad absurdum - K nesmyslnosti
 • Ad acta - Do spisů, ke spisům (k vyřízeným věcem)
 • Ad astra - Ke hvězdám
 • Ad audiendum verbum - K slyšení slova
 • Ad captandam benevolentiam- K získání přízně
 • Ad fontes- K pramenům (požadavek pro vědce - vycházet z původních pramenů, ne z pozdějších zpracování)
 • Ad hoc - Pro tento případ
 • Ad infinitum - Do nekonečna
 • Ad impossibilia nemo tenetur - Nikdo nemůže být nucen k nemožnostem.
 • Ad impossibilium - K nemožnosti
 • Ad libitum - Dle libosti
 • Ad maiorem Dei gloriam - K větší slávě boží (často zkratka A. M. D. G., heslo jezuitského řádu, často na jezuitských kostelích)
 • Ad mandatum domini regis - Z poručení pana krále
 • Ad manum - Do ruky (Do vlastních rukou daného člověka)
 • Ad nauseam - Do omrzení (Až k nevolnosti)
 • Ad rem - K věci
 • Ad referendum - K podání zprávy
 • Ad usum proprium - K vlastní potřebě
 • Advocatus diaboli - Ďáblův advokát (v katolické církvi při kanonizačním procesu je to člověk, který má za úkol uvést všechny věci, které mluví v neprospěch zkoumané osoby; přeneseně se používá o člověku, který říká věci, kterým sám nevěří)
 • Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Hleď zachovati v neštěstí klidnou mysl (Horatius, Ódy)
 • Aeternum vale - sbohem navěky (Ovidius, Proměny - poslední slova Eurydiké, kterými se loučí s Orfeem, poté se vrací do podsvětí)
 • Agnosco fortunam Carthaginis - Poznávám osud Karthága (Livius, Dějiny. Údajný výkřik Hannibala, když spatřil uťatou hlavu svého bratra Hasdrubala, byla vhozena do jeho vojenského tábora. Přeneseně - předtucha, že nějaký čin skončí špatně)
 • Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis / dona nobis pacem - Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi / daruj nám pokoj (součást katolické mše svaté)
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy (doslova „ať je kostka vržena"; vyslovil Caesar, když s armádou přešel přes řeku Rubikon), Leťte kostky! (Caesar ve skutečnosti řekl "Anerriphtho kubos" - řecky) (Dodatek od jiného zdroje: pakliže by to bylo "leťte kostky", nebylo by na konci sloveso est. Iacta je sice v určité konjugaci rozkazovací způsob, ale zaprvné jednotného čísla a zadruhé alea je, jak se zdá, rovněž první pád jednotného čísla. Bude to tedy buĎ nějaká skomolenina, nebo skutečně věta "kostky jsou vrženy". )
 • Alibi - Jinde (v právnictví - důkaz neviny)
 • Alma parens - Matka živitelka
 • Alma mater - Matka živitelka, "Kojná" matka pozn. přeneseně univerzita
 • Alter ego - Druhé já
 • Amici, diem perdidi! - Přátelé, ztratil jsem den! (Údajně to říkával římský císař Titus, když nikomu za celý den nepomohl)
 • Amicitia nisi inter bonos esse non potest - Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi. (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Jistého (pravého) přítele poznáme v nejisté době (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus est tamquam alter idem - Přítel je něco jako druhé já (Cicero, Laelius o přátelství)
 • Amicus Plato, sed magis amica mihi Veritas - volně Mám rád Platóna, ale více miluji Pravdu. (Údajný výrok Aristotela)
 • Amor caecus - Slepá láska
 • Amor fati - Osudová láska
 • Amor non est sanabilis herbis - Láska není vyléčitelná bylinkami (Ovidius, Listy heroin)
 • Amor patriae - Láska k vlasti
 • Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit - Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce (Publilius Syrus, Myšlenky)
 • Amor tussisque non celatur - Lásku a kašel nelze zatajit
 • Ancilla theologiae - Služka teologie (Názor některých středověkých teologů na filosofii)
 • Animae fidelium - Duše věrných
 • Anno Domini - Léta Páně (často jenom zkratka A. D.)
 • Ante Christum natum - Před Kristovým narozením (často zkratka A.C.n. nebo A. Cr.)
 • Ante meridiem - před polednem, dopoledne (používá se v anglických časových údajích: AM)
 • Ante portam inferam - Před branou pekelnou
 • Aqua et panis est vita canis - K psímu životu je třeba jen voda a chléb
 • Aqua mihi haeret - Dochází mi voda (Při soudních líčeních byl čas měřen vodními hodinami, tzv. klepsydrou)
 • Aqua vitae - Živá voda, voda života
 • Aquam ex pumice postulas - Chceš dostat z kamene vodu, srov. s čes. Vymámit z jalové krávy tele
 • Arbiter elegantiarum - Rozhodčí ve věcech vkusu (přezdívka Petronia, který ovlivňoval vkus za doby císaře Nerona)
 • Arbor ex fructu cognoscitur - Strom se pozná po ovoci
 • Arcanum boni tenoris animae - Tajemství dobré nálady (slogan Starobrna)
 • Arcus triumphalis - Vítězný oblouk (Římané stavěli na počest svých vítězství velkolepé oblouky, pod kterými projíždělo vítězné vojsko)
 • Ars medica magna est - lékařské umění je mocné.
 • Asinus in cathedra - Osel za katedrou, srv. Kozel zahradníkem
 • Asinus manebis in saecula saeculorum - Zůstaneš oslem na věky věkův.
 • Audacem fortuna iuvat - Odvážnému štěstí přeje (Vergilius, Aeneis)
 • Audere est facere - Troufat znamená činit, aneb Odvaha neváhá.
 • Audiatur et altera pars - Budiž vyslyšena i druhá strana (právní princip)
 • Audi, vide, tace - Poslouchej, dívej se a mlč. (heslo Bezpečnostní informační služby ČR vyjadřující, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet. Jinými slovy musí dodržovat hlavní zásady zpravodajské práce.)
 • Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace - Chceš-li žít v klidu, poslouchej, dívej se a mlč.
 • Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě (Vergilius, Aeneis)
 • Aurum nostrum non est aurum vulgi - Naše zlato není obyčejným zlatem
 • Aut Caesar, aut nihil - Chci být buď Caesarem, nebo ničím (Heslo italského šlechtice z období renesance, Cesara Borgii)
 • Aut vincere aut mori - Buď zvítězit nebo zemřít
 • Ave Caesar, morituri te salutant - Buď zdráv císaří, ti kdož jdou na smrt, tě zdraví (pozdrav gladiátorů císaři)

B

 • Bacchus et argentum mutant mores sapientum - Víno a peníze mění i mravy mudrce.
 • Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit - Koktavý koktavého miluje, protože jeho slovům rozumí.
 • Barbam vellere mortuo leoni - Mrtvého lva tahat za vousy. (Urážet někoho, kdo se nemůže bránit.)
 • Beata est vita conveniens naturae suae - Šťastný je život shodující se s vlastní přirozeností.
 • Beata solitudo - Blažená samota.
 • Beati possidentes - Šťastní to majitelé(vlastníci). (Bismarck)
 • Bella res est mori sua morte - Je krásné zemřít vlastní smrtí.
 • Bellum iustium - Spravedlivá válka. (Cicero)
 • Bellum se ipsum alit - Válka se živí sama. (Vítězství kryje ziskem ztráty)
 • Bene ambula - Jdi v dobrém. Šťastnou cestu.
 • Benedicamus Domino - Dobrořečme Pánu.
 • Benedictio Domini sit vobiscum - Požehnání Páně budiž s vámi.
 • Benedictus, qui venit in nomine Domini - Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
 • Beneficium beneficio provocatur - Dobro dobro plodí.
 • Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur - Zákony je třeba vykládat mírněji, aby se tak učinilo zadost cíli, s nimiž byly vydány.
 • Bis dat quī citō dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává.

C

 • Calumniare audacter, semper aliquid heret. - Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
 • Carpe diem quam minimum credula postero. - Užij dne a zítřku veř co nejméně.(Horatius)
 • Cedo maiori. - Ustupuj silnějším
 • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (Descartes)
 • Concordia res parvæ crescunt. Discordia res maximæ dilabuntur. - Svorností nepatrné věci mohutní. Největší věci se rozpadají nesvorností. (Nápis na meči velmistra Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, první věta později převzata jako heslo města Františkovy Lázně).
 • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domnívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
 • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs - Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
 • Cuius regio, eius religio - Čí země, toho náboženství.

D

 • Da Deus fortunae! - Dej Bůh štěstí! (pivovarský pozdrav)
 • De gustibus non disputandum est - Doslova O chutích není rozmlouvání, lepší je hezky česky Proti gustu žádný dišputát.
 • Dies stultis quoque mederi solet - Čas dovede často vyléčit i hlupáka.
 • Dracō dormiēns numquam tītillandus - Nikdy nelechtej spícího draka. (J. K. Rowlingová, heslo bradavické školy- znak)
 • Dubito ergo cogito, cogito ergo sum - Pochybuji, tedy myslím, myslím tedy jsem.
 • Dulce et decorum est pro patria mori - Sladké a čestné je pro vlast zemřít.
 • Dulcia non novit, qui non gustavit amara - Nepozná sladké, kdo neokusil hořké.
 • Dum spīrō, spērō - Dokud dýchám, doufám.(motto 601. skupiny speciálních sil AČR a za 2.sv motto Britských vojáků vězněných nepřítelem)
 • Duobus certantibus tertius gaudet - Když se dva perou, třetí se směje..
 • Duo cum faciunt idem, non est idem - Když dva dělají totéž, není to totéž.
 • Dūra lēx, sed lēx - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon.
 • Discas oportet, quamdiu est, quod nescias - Tak dlouho se uč, dokud trvá (tvoje) neznalost.
 • De iure - podle práva.
 • Deus Vult - Bůh to chce (Bůh si to žádá).
 • Divide et impera - Rozděl a panuj.
 • Donec eris felix multos numerabis amicos tempora si fuerint nubila solus eris - Dokud budeš štasten, budeš mít mnoho přátel, ale zachmuří-li se čas, budeš sám. (Ovidius, Tristia I.9.5)
 • Da mihi libertatem aut mortem - Dejte mi svobodu nebo smrt (motto jednotky PSYOPS, AČR)

E

 • Ego sum, qui sum. - Jsem, že  jsem.
 • Sum quod sum - Jsem jaký jsem
 • Errare humanum est. - Chybovati je lidské.
 • Errores medicorum terra tegit. - Omyly lékařů kryje zem.
 • Et tu, mi fili - I ty, Brute? (doslova "I ty, můj synu?" Caesar před svou smrtí v senátu) Est rerum omnium magister usus. - Praxe je učitelkou všech věcí.
 • Exceptio regulam probat - Výjimka pravidla zkouší. (nikoli, že potvrzuje)
 • Exemplum docet. - Příklad učí.
 • Ex ungue leonem. - Podle spáru poznáš lva.
 • Ex privata industria. - Z vlastní vůle. (spíše píle)

F

 • Faber suae quisque fortūnae - Každý je svého štěstí strůjcem.
 • Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. - Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin, Confessiones, librum 1, cap. 1
 • Fēstīnā lente! - Pospíchej pomalu!
 • Fiat iūstitia, pereat mundus - Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl (při tom) zhynout svět.
 • Fiat lux - Budiž světlo.
 • Fiat voluntas Tua. - Buď vůle tvá.
 • Fide, sed cui fidas, vide - Důvěřuj, ale dívej se komu.
 • Fīnis corōnat opus. - Konec korunuje (celé) dílo. Česky: Konec dobrý, všechno dobré.
 • Formacia transi sere educatorum. - Ať vstoupí ti co hledají poznání.
 • Fortes fortuna adiuvat. - Štěstí přeje silným

G

 • Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus - Radujme se, dokud jsme mladí. (Studentská hymna)
 • Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō - Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale častým padáním. Česky: Trpělivost růže přináší. Pozn.: Verš v hexametru. Spíše: Častá krůpěj kámen proráží.

H

 • Hannibal ad (ante) portas - Hannibal před branami!
 • Hīc Rhodos, hīc saltā! - „Zde je Rhodos, zde skákej!". Smysl: Nevykládej, co jsi kdysi kdesi dokázal, ale předveď to tady a teď, máme-li ti věřit
 • Hominem te esse, memento - Pamatuj, že jsi člověk.
 • Homo homini lupus - Člověk člověku vlkem. [Thomas Hobbes - Leviathan]
 • Homō prōpōnit, Deus dispōnit - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. Česky: Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homō putat, Deus mūtat - Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homo sum et inter homines vivo - Jsem člověk a žiji mezi lidmi.
 • Honores mutant mores - Hodnosti mění mravy.
 • Honesta quaedam scelera successus facit- nekterým zločincům se dostalo cti za jejich úspěšnost.

I

 • Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum - Tedy nechť ten, kdo chce mír, chystá se na válku (Publius Flavius Vegetius Renatus)
 • Ignoratia legis non excusat. - Neznalost zákona neomlouvá.
 • Incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim - Upadne do moci Scylly, kdo se chce vyhnout Charybdě.
 • In arte voluptas - Radost z umění (heslo spolku Schlaraffia)
 • In camera caritatis - Mezi čtyřma očima, důvěrně (doslova „v pokoji lásky")
 • In cauda venenum - V posledním slově věty/na konci textu je jed (doslova „v ocase je jed")
 • In vino veritas, in aqua sanitas - Ve víně (je) pravda, ve vodě (je) zdraví.
 • In omnia paratus - Na všechno připraven (motto 43. výsadkového praporu Chrudim, AČR)
 • Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis - Krutá lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce
 • Inter arma silent Musae - Ve válce mlčí múzy.
 • Iustitia regnorum fundamentum - Spravedlnost (budiž) základem říší.
 • In dubio pro reo - V pochybnostech ve prospěch žalovaného, presumpce neviny J
 • Ianua linguarum - Brána jazyků (latina nemá J)

Jeova Sanktus Unus- Jeden pravý Boh

L

 • Labor omnia vincit improbus. - Urputná práce vše zmůže. (Vergilius)
 • Littera scripta manet. - Co je psáno, to je dáno.

M

 • Malo periculosam libertatem quam quietum servitium. - Raději svobodu s jejími nebezpečími, než klid otroctví. (Vojvoda Poznaňský, otec krále Polska, vévoda Lotrinský - na polském sněmu)
 • Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris - Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.
 • Militia est vita hominis super terram - Lidský život na zemi je boj (Job, Vulgáta)
 • Mors ultima linea rerum - Smrt je konečná čára za vším.
 • Multi Muta Nemo Omnio Novit - Každý něco ví, ale nikdo neví vše.
 • Mundus vult decipi, ergo decipiatur - Svět chce být klamán, tedy jej klamejme.
 • Memento mori - Pamatuj na smrt.
 • Mea culpa, mea maxima culpa - Moje vina, moje veliká vina.

N

 • Natura non facit saltus - Příroda nečiní skoků. (K. Linné)
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse - Je nutné plout, ne žít. (Pompeius)
 • Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem. (negace - Alespoň jedna věc jest pod sluncem nová.)
 • Noli tangere circulos meos! - Nedotýkej se mých kruhů! (Archimedés před svou smrtí)
 • Nondum omnium dierum sol occidit - Ještě nezapadlo slunce všech dní. Česky: Ještě není všem dnům konec.
 • Non omnia possumus omnes - Ne všichni (z)můžeme všechno.
 • Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Non vini vi no, sed vi no aquae - Plavu nikoli díky vínu, nýbrž díky vodě.
 • Nulla dies sine linea - Ani den bez řádku.
 • Nulla salus bello - Ve válce není spása.
 • Nullum crimen sine lege - Kde není zákon, není zločin.
 • Nullo modo - Ani náhodou.
 • Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam - Ne nám, Bože, ne nám, ale jménu svému dej slávu. (Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav - Žalm 115)

O

 • Odi et amo - Nenávidím a miluji. (Catullus)
 • Odi profanum vulgus et arceo - Nenávidím sprostou lůzu, vyhýbám se jí. (Horatius)
 • Oleum et operam perdidi - Ztratil jsem (zbytečně) olej i námahu. Výklad: Mnoho námahy k ničemu. (Plautus)
 • (Omnia) ad maiorem Dei gloriam - (Vše) pro větší slávu Boží. --Ignác z Loyoly Pozn.: Používá se zkratka (O)AMDG.
 • Omnia mea mecum porto - Vše své si nosím s sebou. (heslo římanů)
 • Omnia mentiunt - Všichni lžou.
 • Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. - Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. --Jan Ámos Komenský
 • Omnia vincit amor - Nade vším vítězí láska.
 • Omnis vita supplicium est - Celý život je trestem. (Seneca)
 • Optima philosophia meditatio (est) mortis - Nejlepší filosofie je rozjímání o smrti.
 • Ora et labora - Modli se a pracuj. (sv. Benedikt z Nursie, heslo benediktinů)
 • O tempora, o mores! - Ó časy! Ó mravy! (Cicero).
 • Orbis unum - Jeden svět...
 • Omnium enim rerum principia parva sunt - Počátky všech věcí jsou maličké.
 • Optimus orator est, qui paucis verbis plurima dicit. - Nejlepší řečník je ten, který málo slovy hodně řekne.
 • Ora Pro Nobis - Oroduj za nás

P

 • Panta rhei. - Vše plyne
 • Pacta sunt servanda. - Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.
 • Pecunia non olet. - Peníze nepáchnou (císař Vespasianus k synovi, kritizujícímu ho za zavedení daně z veřejných záchodků).
 • Per aspera ad astra. - Přes překážky k cíli (doslova: ke hvězdám).
 • Perfectus Deus, perfectus homo - Dokonalý Bůh, dokonalý člověk
 • Pia fraus - Milosrdná lež
 • Plenus venter non studet libenter. - S plným žaludkem se nestuduje dobře.
 • Poeta nascitur, orator fit. - Básníkem se člověk rodí, řečníkem se stává.
 • Primum non nocere. - Především neškodit. (Jedna z klasických zásad mediciny)
 • Principiis obsta, sero medicina paratur. - Odporuj v začátcích, pozdě je léčit důsledky.
 • Procul ex oculis, procul ex mente - Sejde z očí, sejde z mysli.
 • Per partes - Po částech
 • Polonia restituta - Obnovené Polsko
 • Post hoc, ergo propter hoc - Poté, tudíž předtím. Logický omyl při hledání příčiny.
 • Post nubia phoebus - slunce po dešti
 • Post scriptum - doslova „po napsání", dodatek dopisu obvykle za podpisem, zkracuje se na PS nebo P.S.
 • Post meridiem - po poledni, odpoledne (používá se v anglických časových údajích: PM)
 • Praga mater urbium - Praha matka měst (motto Prahy)
 • Praga Caput Rei publicae - Praha hlava republiky (motto Prahy)
 • Praga Caput Regni - Praha hlava království (motto Prahy)
 • Praga totius Bohemiae domina - Praha paní celých Čech (motto Prahy)
 • Principiis obsta, sero medicina partur, cum mala per longas covaleure moras - Odporuj počátkům (zla) těžko se pak připravuje lék, když zlo dlouhými průtahy zesílilo ...

Q

 • Qualis rex, talis grex - Jaký král, taková družina. Česky: Jaký pán, takový krám. Nebo také: Jaký pán, takový pes
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Cokoli je řečeno latinsky, vypadá vznešeně
 • Qui tacet, consentire videtur - Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Česky: Mlčení znamená souhlas.
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - Cokoli děláš, dělej rozvážně a ber v úvahu konec. Česky: dvakrát měř, jednou řež
 • Quis ut Deus? - Kdo je jako Bůh?
 • Quis vellet pacem, preparat bellum - Kdo chce mír, chystá válku.
 • Quo usque tandem (abutere, Catilina, patientia nostra)? - Jak dlouho ještě (budeš zneužívat naší trpělivosti, Catilino)?
 • Quod licet Iovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi (příp. bohovi), není dovoleno volovi.
 • Quod non dedit fortuna, non eripit - Co osud nedal, to nesebere. (Opět dodatek: fortuna není osud, ale štěstěna)
 • Quod sumus hoc eritis - Co jsme my, budete vy.
 • Quot capita, tot sententiae: Kolik hlav, tolik výroků. Česky: Kolik třešní, tolik višní.
 • Quanti Canicula Ille In Fenestra? - Za kolik je ten pejsek v okně? (nápis na erbu Ankh-Morporku, fiktivního města z knih Terryho Pratchetta)

R

 • Rem tene, verba sequentur - Drž se věci, slova se dostaví.
 • Repetitio est mater studiorum - Opakování je matkou moudrosti. (Zde je nutno si uvědomit, že "studiorum" je druhý pád slova "studia", tedy množného čísla. Takže správný překlad by měl spíše znít matkou moudrostí. Ono je to i z filosofického hlediska pochopitelné, neboť římané uznávali celou řadu věd a znalostí)
 • Rex mortus, vivat rex - Král je mrtev, ať žije (nový) král. (Navrhuji spíše Rex mortus est, et vivat Rex, protože vivat je prostě "žije")
 • Roma locuta, causa finita - Řím rozhodl, případ je ukončen. (zde opět chybí sloveso est na konci, dle mého)

S

 • Scientia est potentia - Vědění je moc.
 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím. ([[Sókratés, ]])
 • Senatus Populusque Romanus - Senát a lid římský.
 • Si vis amari, ama - Chceš-li být milován, miluj.
 • Si vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj válku.
 • Sine ira et studio - Bez hněvu a zaujatosti. / Bez předsudků a vášní. / Bez zášti a přízně. (heslo Úřadu pro zahraniční styky a informace ČR)
 • Solamen miseris socios habuisse dolorum - Je útěchou pro nešťastné, že měli druhy v neštěstí.
 • Sudetia non cantat - Na sudetských horách se nezpívá. (pořekadlo z Hané) Smysl: vyjádření známého faktu, že i když je život všude o dvou kůrkách, v horských oblastech Nízkého Jeseníku byl život místních horalů značně složitější.
 • Surget aliquando nostris ex ossibus ultor - Jednou povstane z našich kostí mstitel.
 • Sursum corda - Vzhůru srdce
 • Dum Spiro, spero - dýchám, tedy doufám (dokud dýchám tak doufám)
 • Status nascendi - Stav zrodu.
 • Status moriendi - Stav blížící se smrti.
 • Stultorum Mater sempiter gravida - Matka hlupáků je stále těhotná

T

 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Časy se mění, a my se měníme s nimi. (Cicero)
 • Timeo Danaos (et) dona ferentes - Bojím se Řeků, (i těch,) kteří přinášejí dary. - Narážka na trojského (řeckého) koně
 • Timeo puellas (et) oscula dantes - Bojím se dívek (i těch,) kteří (které) dávají polibky. Pozn.: Variace „Timeo Danaos..."
 • Tua res agitur, paries cum proximus ardet - Hoří-li nejbližší stěna (sousedův dům), je to tvoje záležitost. (Horatius)
 • Temporis ars medicina fere est - Čas všechno hojí. (Ovidius)
 • Temeritas est damnare, quod nescias - Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš.
 • Tempus vulnera sanat - Čas rány zhojí (zahojí)

U

 • Ubi sementem feceris, ita mettes - Jak zaseješ, tak sklidíš.
 • Ut in omnibus glorificetur Deus - Aby byl ve všem oslaven Bůh. Pozn.: Používá se často zkratka UIOGD.
 • Ubi bene, ubi patria - Kde je dobře, tam je vlast. Pozn.: Latinské přísloví.
 • Ubi est concordia, ibi est victōria. - Kde je svornost, tam je vítězství.
 • Unus papa Romae, unus portus Anconae, una turris Cremonae, una ceres Raconae - Jeden papež v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně, jedno pivo v Rakovníku (jedinečné pivo z Rakovníka) (heslo rakovnického pivovaru)
 • Urbi et Orbi. - Městu a světu Pozn: - pravidelné velikonoční a vánoční žehnání papeže světu.

V

 • Vade ad formicam o piger - „Podívej se na mravence, lenochu…" (Bible, Př 6)
  Vade in pace - „jdi v míru (v pokoji)" (Bible Ex 4,18 aj.)
  Vade mecum - „pojď se mnou", průvodce
  Vade retro! - „ustup, zpátky!" (Terentius)
  Vade retro Satana! - „ustup, Satane!" (Bible Mk 8,33)
  Vae soli. - „Běda samotnému!" (Bible Kaz 4,10)
 • Vae victis - Běda poraženým (Brennus,náčelník Senonů)
 • Vale - „Buď zdráv, sbohem!" (pozdrav při rozloučení)
  Valeas. - „ať se ti daří" (závěr dopisu)
  Valere malo quam dives esse - „raději zdráv než bohatý" (Cicero O povinnostech 2,88)
 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marnost nad marnost, vše je marnost. (z bible, kniha Kazatel)
 • Vare, Vare rede mihi legiones meas - Vare, Vare vrať mi mé legie. (Octavianus Augustus po porážce v Teutoburském lese)
 • Variatio delectat. - „Změna je příjemná" (Cicero)
  Vasa vacua maxime sonant. - „Prázdné sudy (nádoby) nejvíc duní"
  Vaticinium ex eventu - „(dodatečné) proroctví podle události"
  Velle non discitur - „Chtění se nelze učit"
 • Varium et mutabile semper femina - Vždy nestálý a měnlivý je tvor žena. (Vergilius)
 •  
 • Veni, vidi, vici - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. (Caesar)
 • Veni, vidi, fugi. - „Přišel jsem, viděl a utekl jsem."
  Veni, vidi, Deus vicit! - Přišel jsem, viděl jsem, Bůh zvítězil. (
  Karel V. Habsburský, poté Jan III. Sobieski)
 • Venia legendi (docendi) - „oprávnění přednášet"
  Venia sit dicto. - „s odpuštěním"
   Vera causa - „pravá příčina"
  Vera redit facies, dissimulata perit. - „Pravá tvář se vrací, předstíraná mizí."
  Verum index sui et falsi. - „Pravda ukazuje samu sebe i nepravdu." (Spinoza)
  Verba docent, exempla trahunt. - „Slova poučují, příklady táhnou."
  Verba et voces - „(jen) slova a hlasy" (Horatius Listy 1.1.34)
  Verba volant scripta manent. - „Slova uletí, napsané zůstává."
  Verbatim et litteratim - „do slova a do písmene"
  Verbis castigare - „trestat slovy" (Cicero)
  Verbis parvam rem magnam facere - „slovy udělat z malé věci velkou" (Livius Dějiny 41.24.17, srv. Platón, Protagoras)
   Verbum sat sapienti. - „Moudrému stačí (napovědět) slovo." (Terentius)

 • Veritas Dei vincit - Pravda Boží vítězí (husitské heslo)
 • Veritas super omnia vincit - Pravda nade vším vítězí.
 • Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá.
 • Veritas odium parit. - „Pravda plodí nenávist." (Terentius)
  Veritas vincit. - „Pravda vítězí." (motto Česka)

 • Veritas vincit - Pravda vítězí (motto České republiky)
 • Vestigia premo maiorum. - „Kráčím ve stopách předků."
  Vestigium Dei - „Stopa Boží" (ve stvořeném světě)
  Veto. - „Zakazuji."
  Viribus unitis - „Spojenými silami" (heslo císaře Františka Josefa I. )
  Vis absoluta - „absolutní násilí", když oběť nemůže vůbec nic
  Vis compulsiva - „přinucující násilí"
  Vis legis - „síla zákona"
 •  
 • Vitam regit Fortuna, non sapientia - Život řídí Štěstěna, nikoli moudrost. (Cicero)
 • Vivat Slovakia! - Ať žije Slovensko! (předvolební hit HZDS)
 • Vi veri universum vivus vici (též Vi veri veniversum vivus vici) - Silou pravdy za života dobyl jsem svět (Doktor Faustus)
 • Vivera militare est. (Žít znamená bojovat)
 • Vulpes non iterum capitur laqueo. - Liška se nedá chytit dvakrát.

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one