Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen
JUDr. Jan Měchura
JUDr. Jan Měchura

Významný pražský advokát 19. století, velkostatkář, majitel otínského panství, otec hudebního skladatele L.E. Měchury a tchán historika Františka Palackého.

Jeden z nejbohatších pražských advokátů 19. století, jehož děd mlynařil u Strakonic ve slanickém mlýně. Vstup do aristokratických kruhů a MacNevenův palác v pražské Pasířské ulici (dnes tato ulice nese jméno Palackého), skvostné sídlo irských katolických šlechticů v 18. století přistěhovalých do Rakouska, získal Dr. Měchura svým prvním sňatkem. Během své advokátní praxe pak 5. srpna 1809 za 114 000,- zlatých koupil Otín, Předslav a Habartice. Později přikoupil ještě Chuchli a Nový dvůr. Následující rok dostavěl věž předslavského kostela a přestavěl otínskou novou tvrz. Vznikl tak jednopatrový empírový zámeček uprostřed parku, na jehož východním konci stojí zděný patrový gloriet. JUDr. Jan Měchura byl muž neobyčejně prozíravý, činný a podnikavý, především jej však vyznamenávala železná neoblomnost vůle. Jak rostla jeho sláva, nezaostávalo v růstu ani jeho jmění. K dosavadním statkům koupil ještě „Vollnerku", přezdívanou „Annahof" a chuchelské lesy hraničící s Habarticemi.

Jan Měchura měl čtyři děti s první manželkou Marií Lankisch von Hörnitz (1782 - 1813):

dva syny - Leopolda (1804 - 1870) a Karla (1813 - 1864);

a dvě dcery - Terezii (1807 - 1860, provdanou Palackou) a Antonii (1809 - 1836, provd. Heyrovskou).

Roku 1817 se podruhé oženil, vzal si Aloisii Hlouškovou a z tohoto manželství pocházela dcera Marie (provdána von Saamen a von Strandl).

Manželem Měchurovy dcery Terezie byl František Palacký. Jeho tchán, Jan Měchura, v jehož rodině se vedlo všechno po německu a sám byl konzervativec starého ražení, vymínil si výchovu vnoučat v duchu katolickém. Splnění této podmínky si zajistil zeťovým reversem. Ačkoli pocházel Jan Měchura z českého měšťanského rodu ze Strakonic (otec Antonín Měchura, matka Aloisie Wittich von Steridfeld; sestra Louise - provdána Peters, bratr Leopold) a v mládí byl svobodným zednářem, měl aristokratické, velice konzervativní myšlení a byl přesvědčen o tom, že německá kultura je pro Čechy nezbytná. V tomto duchu byla vychovávána jak Tereza, tak i mladší Antonie, v domě vedeném ve velkém stylu, v jednom z nejvýznamnějších společenských středisek Prahy. 

Trvalo celý rok, než Měchurovi pozvali Palackého na otínské sídlo v červenci 1826. Těžko mohl chudý Palacký zapůsobit na Jana Měchuru, poněkud namyšleného muže velkopanských manýr. Terezie měla známost s jiným (jakýmsi Bauerem) a stály tu proti ženichovi i určité předsudky ze strany rodiny Měchurů. Teprve na přímluvu pražských intelektuálů a rodinného lékaře Měchurových doktora Jana Theobalda Helda (známé postavy z Jiráskova románu F.L. Věk), v níž jako nejpádnější důvod figurovala křehká tělesnost nevěsty a její chatrné zdraví, byly přemoženy hlavní překážky a mladý učenec mohl  přicházet do rodiny jako vážený nápadník. Následujícího roku, 16. září 1827, se slavila svatba Terezie a Palackého. Advokát Jan Měchura miloval nejen svoji dvacetiletou dceru, ale také úspěch a slávu, a proto si na otínské panství sezval na stovku oficiálních hostů včetně klatovského krajského hejtmana Ignáce Kiwische, pražské honorace i okolních šlechtických velkostatkářů. Svatební obřad byl doprovázen fanfárami trubek a střelbou z moždířů, přihlížejícím vesničanům byly rozdávány koláče i velké množství piva a pálenky.Na otínském zámečku pokračovalo pak svatební veselí taneční zábavou pod širým nebem, završenou nočním ohňostrojem. Palacký sám ve svém Každodeníčku tento „nadbytečný luxus" kritizoval, ale coby vcelku chudý vědec se vůli „otce Měchurky" podřídil.

Jan Měchura panoval neomezeně v čele rodinného celku Měchurových a snažil se udržet rozhodující vliv také na život svých provdaných dcer. Naopak synu Leopoldu Měchurovi (1804-1870, manželka Klára Höckner; děti Viktor a Leopoldina - provd. Hallerová), statkáři a komponistovi, se po několikrát oddalované svatbě podařilo uniknout z bezprostředního dosahu otcova rozhodování. Jan Měchura byl bohatý a velice spořivý muž, ale podle nepsaných zvyklostí měšťanských velkorodin platil své provdané starší dceři Terezii více než dvě desetiletí po jejím sňatku až do své smrti pravidelný čtvrtletní příspěvek ve výši 120 až 150 zlatých konvenční měny. Podobnou podporu od otce dostávala také mladší dcera Antonie (1809-1836, syn Adolf Ferdinand, dcera Leopoldina), která se v červnu 1832 provdala za lesníka Jana Heyrovského (1800-1865), ale v lednu 1836 zemřela krátce po porodu svého druhého dítěte. Na tomto základě si Jan Měchura osoboval právo zasahovat do výchovy a místa pobytu své vnučky Leopoldiny (L. Heyrovská, 1835 - 1882, provdána Tascheková), takže se v této záležitosti dostával do ostrých střetů se svým zetěm Heyrovským.. Palackého dopisy Terezii svědčí také o tom, že menší podporu, zhruba ve výši deseti zlatých měsíčně, dostávala chudá příbuzná Brigitte Keybl (1788-1865), mladší sestra zemřelé první ženy Jana Měchury. Velkorodina nechtěla nikdy připustit, aby jakýkoli její sebevzdálenější příbuzný živořil ve stavu bídy. Na rozdíl od většiny tehdejších českých národních aktivistů se Palacký nemusel bezprostředně starat o obživu své ženy a celé rodiny; tu zajišťoval tchán Jan Měchura. Osobní peníze Palackého a jeho ženy byly přísně oddělené. To však nebránilo Palackému ve finanční podpoře jeho příbuzných na východní Moravě, i když si někdy musel peníze vypůjčit.

Měchura nakonec přijal Palackého a radil se s ním o rodinných záležitostech, např. o vhodnosti či nevhodnosti uchazeče o ruku mladší dcery Antonie. Otevřeně hovořili o různých rodinných problémech. Týkaly se zejména mladšího bratra Terezie, Karla Měchury (1813-1864, manželka Terezie, dcery Leopoldina a Karolína), kterého Palacký z pověření rodiny vyhledal v Dačicích a přitom zjistil, že Karel byl lehkomyslný a nespolehlivý v práci u místního lesníka.

Od tchána, otce a dědečka Jana Měchury dostala Palackého rodina peníze na cestu do Itálie (od října 1838 do května 1839), Měchura podpořil také další půlroční pobyt celé rodiny v Nizze na savojské Riviéře (tehdy byla součástí Piemontu-Sardinie, od října 1844 do dubna 1845). I ve společném domě se Palacký snažil vycházet svému tchánovi vstříc, chodil k němu večer hrát karty, avšak rozpory mezi Palackým a  Janem Měchurou, pokud šlo o hodnocení společenských problémů a politického vývoje, byly nepřeklenutelné. Jan Měchura byl zaskočen zřetelnou převahou českého živlu ve všech veřejných vystoupeních od 11. března 1848. V daších měsících roku 1848 hovořil Palacký se svým tchánem Měchurou co nejméně, protože se s ním dostával do sporů nejen o postavení pražských Němců, ale především o vztah k poddaným rolníkům. Měchura se nedokázal smířit s novou dobou, neoblomně trval na svých feudálních právech a odmítal povolit rolníkům na svých panstvích výkup z roboty. Svůj názor, že by měla být zachována vrchnostenská správa, že dávky od rolníků nebyly nijak tíživé a zrušení roboty nepřinese prospěch všem poddaným, obhajoval Měchura veřejně v jedenáctistránkové brožuře.

V nepřítomnosti Terezie a dcery Marie Palacké, které přebývaly přes zimní měsíce roku v Nizze, převládalo v domácnosti Jana Měchury často mrazivé ovzduší. Například na Štědrý den roku 1850 se vánoční hostina odbývala krátce po poledni a pak se všichni tři přítomní muži - Měchura se svými hosty, František Palacký a jeho dvacetiletý syn Jan - rozešli do svých místností. Mezi Měchurou a Palackým, který jen těžce snášel jeho pánovitost a odhodlání neustále ovlivňovat život svých dětí, panovaly velmi chladné vztahy.

Ani v závěru svého života se starý Jan Měchura (zemřel v dubnu 1852)  nesmířil s osvobozením rolnictva a stále hovořil jen o poddaných a vrchnostech.

Téměř všichni příslušníci široké rodiny velkostatkáře Jana Měchury (s jedinou výjimkou „strýce Jeníka", vysloužilého rakouského důstojníka z prostředí nižší české šlechty a milovníka českých dějin Jana Jeníka z Bratřic (1756-1845), který byl bratrancem otce první Měchurovy ženy Marie (1782-1813)), se vyjadřovali pouze německy ve svém ústním i písemném projevu. Jejich oddanost rakouskému státu nebyla v rozporu s jejich českým zemským uvědoměním. Jejich jazykově německé vzdělání a kultura byly doplněny v salónech při rozhovorech s příslušníky šlechty někdy také snahou o francouzskou konverzaci. Čeština, které v podstatě všichni rozuměli, zůstávala omezena na styk s domácím služebnictvem a řemeslníky, kteří přicházeli do domu.

V roce 1829 za Ferdinanda Josefa z Lobkovic koupil Jan Měchura za 50 000 zlatých také zámek v Lobkovicích.  Po koupi zdejšího panství přivedl Jan Měchura do Lobkovic rod Plesingerů v podobě panského kvalifikovaného lesníka a myslivce Josefa Plesingera z Otína.                                                                                          Měchura lobkovický zámek opravil, zámecký areál však sloužil jako hospodářské sídlo, nikoliv zámek šlechty. Byl zde také pivovar, po něm jen sladovna. Roku 1840 zdědila lobkovický zámek dcera Jana Měchury Terezie, její manžel Palacký si zámek velmi oblíbil a často zde pobýval. Po smrti Františka Palackého zdědil lobkovický velkostatek i se zámkem jeho syn Jan. Ten Lobkovice prodal r. 1897 knížeti Mořicovi z Lobkovic, který usiloval o získání nejstaršího rodového sídla. V r. 1948 se zámek stal majetkem státu a pomalu chátral. Po roce 1980 zámek převzala Karlova univerzita a začala jej upravovat na depozitář knihoven. V té době patřila ves už rychle se rozvíjejícím Neratovicím a tamní MěNV v zámku připravoval zřízení obřadní síně a pamětní síně Františka Palackého. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci rodině Lobkoviců.

V Lobkovicích je dodnes také hrobka Terezie a Františka Palackých.

Lobkovický zámek
Lobkovický zámek
Lobkovice
Lobkovice
Hrobka Palackých
Hrobka Palackých
.
.
.
.
.
.
.
.

JUDr. Jan Měchura (Jan František Měchura; Johan Miechura) 

1774 - 1852 

22.10.2013 12:29:52
knam

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one