Vítejte u nás. Děkujeme za návštěvu neoficiálních stránek pošumavské vesnice Otín.
........................
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otínský zámek ukrytý v parku, výhled na jih
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
Otín, jihozápadní výhled, v pozadí Klatovy na úpatí Šumavy
...........................
kalendář jmen
klatovy.jpg
Náměstí - radnice, jezuitský kostel, Černá věž
Náměstí - radnice, jezuitský kostel, Černá věž
Město Klatovy se rozkládá v nadmořské výšce přibližně 400 m n. m. na úpatí Šumavy a bylo založeno českým králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1260 na místě bývalé české vsi Klatov, jejíž název byl odvozen od „klátů“ – mohutných kmenů stromů používaných jako  včelí úly. Roku 1288 přišel první velký požár, který zničil prakticky celé, tehdy ještě dřevěné město. Za Jana Lucemburského město získává právo mílové, ale skutečný rozmach nastává až za vlády jeho syna Karla IV. Další Lucemburk, Václav IV. udělil městu „úřad popravy“ a několik pro město přínosných výhod. Avšak v roce 1547 král Ferdinand I. městu zkonfiskoval značnou část majetku.

Roku 1685 se město stává poutním místem díky slavnému mariánskému obrazu, který byl umístěn v děkanském kostele u Bílé věže. 

Po "Mnichově" se hranice nebezpečně přiblížila, ale pravá hrůza pro město a jeho obyvatele nastala za války, kdy zde sídlilo gestapo a tzv. Oberlandrat. V době Heydrichiády (1942) bylo právě gestapem, které se nastěhovalo do vily továrníka Singera, v Lubském lese popraveno 73 vlastenců. Po osvobození města armádou gen. Pattona nastává období nejistoty a následného komunistického útlaku, kdy přes Šumavu utíká mnoho režimu nepohodlných osob.

Dragouni patří ke Klatovům stejně jako jiné atributy města – klatovské karafiáty či Černá věž. Umístění dragounského pluku do bývalé jezuitské koleje po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 přineslo městu další ekonomické možnosti i věhlas po celé zemi.

Do dnešních dnů se v Klatovech dochovalo městské opevnění z počátku 14. stol., které svým rozsahem nemá v širokém okolí obdoby. Klatovy s 23 000 obyvatel jsou druhým největším městem Plzeňského kraje.  

Znak města Klatovy
Znak města Klatovy
Pečeť Klatov z 16. století
Pečeť Klatov z 16. století
KT map.png
Stav původního středověkého podzemí byl narušen v šedesátých letech 20. století rozsáhlou sanací, která zasáhla většinu sklepních prostor ve středu města. Některé spodní části sklepů byly zaházeny sutí, průchody propojující v podzemí jednotlivé domy v mnoha případech zabetonovány či opatřeny železnou mříží. Chodby tak ztratily svůj historický ráz a dnes se můžeme jen domnívat, k jakému účelu sloužily a kam dále pokračovaly.
 
Smysl středověkého podzemí
 
Původní středověký systém chodeb a prostor sloužil k mnoha účelům. Jedním z nich byl odvod dešťové vody z opevněného města do městského příkopu. Díky tomu se nám dochovaly některé chodby, neboť jejich vybetonování by vedlo k narušení statiky domů hromadící se vodou. Pod Václavskou a Krameriovou ulicí se tak zachovala průchozí smyčka na úrovni druhého podlaží dlouhá téměř 200 m. Umožnily také přístup obyvatelů více domů k jedné studni, kterých se pod vnitřním městem nachází několik desítek. V podzemí se také skladovaly potraviny nebo dokonce provozovala některá řemesla. Chodby obranného charakteru se v Klatovech zatím nepodařilo prokázat, existují o nich jen pověsti. Svého využití se některé prostory opět dočkaly v 60. a 70. letech minulého století, kdy byly opatřeny vzduchotechnikou a ocelovými dveřmi a užívány jako kryt civilní obrany. 
 
Čtyřpatrový systém pod městem
 
Pod jednotlivými domy historického jádra města se nalézají většinou dvě až tři podlaží sklepení, existují však místa, kde se vyskytují dokonce čtyři suterény.  Jednotlivé sklepy spojují pod ulicemi a dvory úzké a klikaté chodbičky. Budování podzemního systému umožňovalo získávat materiál na stavbu kamenných domů a jiných staveb. Značně zvětralá až písčitá povrchová vrstva, ve které probíhalo kopání rychle, tvoří první podlaží a je součástí základů domů. Druhé až čtvrté podlaží bylo raženo do pevnějšího žulového podloží, ze kterého byl získáván stavební kámen. Vybudování celého systému si vyžádalo mnoho lidského úsilí a trvalo několik staletí. Ražba probíhala zejména v zimních měsících a za velmi obtížných podmínek. Průměrný postup ražení profilu se pohyboval asi v rozmezí 1-2 metry za měsíc každodenní práce. Tímto způsobem byl vybudován rozsáhlý a spletitý labyrint a dá se říci, že středověké město bylo chodbami a sklepy celé průchozí. Někdy se používá trefného přirovnání - "město pod městem". Zvláštností je četnost výklenků v jednotlivých sklepech. Na některých místech jich lze napočítat i několik desítek. Neznamená to ale, že všechny pokračovaly dále. Důvodem jejich vybudování byla zřejmě vyšší pevnost. Prostory vybudované ve tvaru kříže mají totiž vyšší únosnost než tvaru čtvercového. Některé mohly být také vybudovány až v 60. letech při sanacích z technologických důvodů.
 
 
Stavby jezuitského řádu a jejich podzemí
 
Velkou zvláštností klatovského podzemí jsou ztracené sklepy domů, které se nacházely na místech, kde později jezuité vybudovali svůj komplex. Přestože se v Klatovech tradují různé pověsti o tajemném jezuitském systému, na plánech jsou "bílá místa". Ani krypty pod bývalým jezuitským kostelem nepovažujeme za součást podzemí, jedná se spíše o suterén kostela, kam byli pohřbíváni zemřelí. Je však pravděpodobné, že byly dříve s podzemím propojené. To dokládá např. chodba pod Divadelní ulicí, která směřuje hlouběji pod krypty a možná je součástí původního sklepení Korálkovského domu, který stál na místě kostela. Stavební výkres z dob sanací ale uvádí, že chodba byla zavalena, neprozkoumána a zabetonována. Podobných chodeb a prostor se kolem budov jezuitského komplexu nachází více. O samotném jezuitském podzemním systému není však známo mnoho s výjimkou prostor, které dnes užívá vinárna Pod Věží, semináře a odvodňovací štoly, která ústila do příkopu a městské stoky (dnes pomník Pod Valy). Při rekonstrukci nádvoří koleje v roce 2003 byly objeveny hřbety klenutí některých sklepů. Je předmětem dalších výzkumů odhalit dosud neznámé podzemní prostory staveb jezuitského řádu a domů, které vybudování komplexu ustoupily.
 
  
Kudy chodil kat?
 
V prvním patře Černé věže se nalézá mučírna, která byla objevena na počátku 20. stol. proražením vstupu z radnice. Ve středověku a novověku se do ní vstupovalo pouze chodbou, která vede pod kamennými schody na věž a svažuje se zřejmě do podzemí.
Dnes je ovšem po několika metrech zavalena. Protože kat nesměl bydlet uvnitř města, musel se do svého zaměstnání dostavovat ze Špitálského předměstí zřejmě brankou, možná po parkánu, a dále touto chodbou. Někdy se ji i přes to, jaký má charakter říká "katova ulička". Na možné souvislosti se sklepením, které dnes užívá vinárna Pod Věží, kde třetí nejspodnější suterén nazvali dělníci v šedesátých letech "katovnou", upozorňují zvláštní značky na výkresech. To by odhalil podrobnější průzkum závalu a betonových příček ve vinárně.
 
 
Odvodňování
 
Protože město během staletí tzv. bochníkovitě narůstá, vznikají podzemní prostory ze středověkých a novověkých povrchových struh. Tímto způsobem vznikly mělké a úzké štoly pod vozovkou nebo v místech bývalého městského příkopu, které dříve sloužily jako strouhy pro odvodňování splašků a dešťové vody. Byly zakryty plochými kameny, později zeminou, dlažbou apod. Některé z nich ještě nedávno sloužily kanalizačnímu systému města. Nejsou ale zakresleny na plánech podzemí a objeví se vždy náhodou při opravě vozovky nebo inženýrských sítí, protože leží jen asi 2 metry pod povrchem. Jejich průzkum je však obtížný z důvodu malého průřezu, který je čtvercový o rozměru zhruba 70 cm. K odvádění dešťové vody z jednotlivých sklepů do příkopu sloužily štoly nebo chodby většinou na úrovni druhého podlaží. Po zániku příkopu však byly zaslepeny a bylo nutno vodu odčerpávat, či zajistit jiný odtok. Taková situace nastala ve Václavské ulici, kde byla proražena štola pod domy až do ulice Dobrovského, kde je přečerpávána do novodobé kanalizace. Pomník v parku Pod Valy skrývá křižovatku odvodňovacích štol. Její kolmá větev směřující k městu, kterou jsem zmínil již v odstavci o podzemí jezuitských staveb, pochází nejspíše z 18-19. stol. Větev, která kopíruje osu bývalého městského příkopu je středověká a v místech vjezdu do nádvoří jezuitské koleje z Tyršovy ulice navazovala na bývalou mlýnskou stoku zvanou "Hruštička". Její další část se objevila také v roce 2007 při opravě vozovky ulice Kpt. Jaroše.
 
 
Sanace
 
S rozvojem automobilové dopravy docházelo k otřesům vozovky, což mělo za následek narušení statiky prostor pod povrchem. Počátkem šedesátých let minulého století se začaly objevovat trhliny na některých domech a propady vozovky. Do svého sklepení se z části propadl dům čp. 180/I v Krameriově ulici. Bylo tedy nezbytné provést celkovou rekonstrukci podzemí, aby k podobným problémům nedošlo i u jiných staveb na povrchu. Na jaře roku 1962 byl vyhotoven předběžný plán podzemních prostor pod městem. Je však natolik schématický, že pro další výzkum nemá téměř žádný význam. Během několika let byly provedeny vlastní sanační práce,  ze kterých se nám zachovaly stavební výkresy jednotlivých sklepů ve velmi jemném měřítku včetně rozměrů, nadmořských výšek, řezů a popisu. Ty byly zaneseny do celkového plánu podzemí v měřítku 1:200, kde jsou jednotlivá patra odlišena barevně. Z doby před sanací ale žádný podrobný plán zřejmě neexistuje a tak nám některé podzemní prostory zůstávají utajeny. Na sanaci se podílely firmy: Kladenské velkodoly, Interprojekt Brno, Geoindustria Praha-závod Jihlava a Geoindustria Stříbro. Celkové náklady činily přes 40 miliónů korun československých. Některé části prostor byly při betonáži uzpůsobeny jako kryt CO. Tehdy také bylo počítáno s krátkou prohlídkovou trasou ze sklepení domu čp. 51/I (Český znak) do čp. 90/I (Švejk), která vede pod ulicemi Vančurova a Balbínova. Město tak zachránilo domy na povrchu za obrovskou cenu ztráty historické hodnoty podzemních prostor. 
 
 
Některá zajímavá místa
 
 
čp 1/I : Ve středověku se tento dům dotýkal Lubské brány, která byla součástí vnitřního pásu městského opevnění. Zajímavostí je, že sklepení tohoto domu zasahuje půdorysně pod bývalý příkop. Podle Wagnera není vyloučeno, že se jedná o středověké sklepy z doby přemyslovské (Wagner, V. - Klatovy, Praha 1948).  Podzemí je také součásti čp. 2/I, jenž od sebe odděluje studna, která je patrná na povrchu. 

čp 161/I : Bývalý obchodní dům Start, který pod sebou skrývá čtyřpatrové sklepení obrovských rozměrů. Je nezasažené sanací a jeho statiku zajišťují jen výztuhy. Za druhé světové války se zde ukrývali zaměstnanci prodejny. Ještě nedávno zde byla patrná místnost s ocelovými dvěřmi. 

OV KSČ - dnes budova LŠU - postavena na místě celého bloku domů, jejichž sklepy byly z části využity pro účely kotelny a jiných prostor. Některé podzemní prostory však pod budovou stále zůstávají nevyužité, neudržované a narušují její statiku, což je patrné v Krameriově ulici, kde se objevuje trhlina. Traduje se, že při stavbě OV KSČ bylo počítáno s krytem civilní obrany, to se ale však zatím nepodařilo prokázat. 

Bývalý dominikánský klášter: Pod celou oblastí mezi Plánickou ulicí až k městským hradbám není podzemí podrobně zmapované. V literatuře se však objevuje zajímavá pověst o dominikánech, kteří se ukryli v dobách husitských bouří v klášterci ve městě a odtud unikli podzemní chodbou mimo opevnění města. Zvláštností je krypta kostela sv. Vavřince, která leží netradičně mimo osu kostela a je užívána Hifiklubem. Pod východní věží byla nalezena místnost, jejíž smysl se však nepodařilo určit. 

Lochy pod Šibeničním vrchem: Při silnici z Klatov směrem na Dolany se nalézá celkem 5 vstupů do Šibeničního vrchu. Některé z nich sloužily ve středověku jako vězení a později byly užívány jako skladiště. Prostory jsou celé skalnaté, ale velmi znečištěné odpadem. Pověst praví, že z těchto míst vedla až do města podzemní chodba. Podle svědectví dělníků byla údajně sanována, nikdy se ji však nepodařilo nalézt a její existence se jeví jako nepravděpodobná. 

čp 58/I bývalá sodovkárna: Neskrývá pod sebou nijak členité sklepení, ale podle svědka, který bydlel ve Vančurově ulici, projevili o toto podzemí zájem jednotky SS. V místě, kde je dodnes patrný vstup do sklepa, údajně vycházeli vojáci a odnášeli odtud rakve. Co v nich bylo je záhadou. 

Katakomby pod bývalým jezuitským kostelem
Katakomby pod bývalým jezuitským kostelem
Pod Denisovou ulicí, vstup do 3. suterénu
Pod Denisovou ulicí, vstup do 3. suterénu
Pod blokem domů ulic Vančurova, Balbínova, kpt. Jaroše, Denisova, 3. suterén
Pod blokem domů ulic Vančurova, Balbínova, kpt. Jaroše, Denisova, 3. suterén
Pod Divadelní ulicí
Pod Divadelní ulicí
Pod jezuitským kostelem
Pod jezuitským kostelem
Zavalená chodba pod budovou bývalého OV KSĆ, dnešní škola umění a zákl. škola
Zavalená chodba pod budovou bývalého OV KSĆ, dnešní škola umění a zákl. škola
Památky Klatov - Radnice

Památky Klatov - Radnice

Stavba radniční budovy byla zahájena v roce 1557 a dokončena o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Původní pozdně gotické jádro budovy bylo zachováno (okna), z úprav v 17. století se zachoval portál s nápisových chronogramem (1697) a některé pozdně barokní klenby. Z větší části je také zachováno původní vybavení (dřevěné obložení stěn, nábytek apod.).

V současnosti je tato stavba sídlem Městského úřadu v Klatovech.

Městská kašna

Městská kašna

Proti nárožnímu domu (č.171) stála  městská kašna, pravděpodobně již ze staré doby. V jejím středu byl postaven stánek se čtyřmi mosaznými trubičkami, přičemž na vrcholu stála panna mouřenínka, z jejíchž prsů tekla voda do měděné nádržky. Tato kašna byla zničena požárem roku 1615.

Není známo od kdy stojí na náměstí druhá kašna (proti nárožnímu domu do Randovy ulice č.151).

Třetí kašna ve městě stála v Pražské ulici proti domu č.159.

Dnešní městská kašna je umístěna zhruba ve středu náměstí a tvoří bezpochybně jeho výraznou dominantu.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše

Městské muzeum bylo zřízeno původně v jedné místnosti na radnici v roce 1883. Jedna místnost provizornímu muzeu brzy nestačila, a tak bylo za rok přeneseno do místností bývalého gymnázia ( původně dominikánského kláštera ). Do budovy současného muzea se sbírky dostaly po postavení secesní budovy městské spořitelny, jež byla z větší části věnována muzeu, které ji nakonec v roce 1939 získalo celou.
Galerie u Bílého Jednorožce

Galerie u Bílého Jednorožce

Vlachův dům

Vlachův dům

Vlachův dům je jediným klatovským domem s figurálními sgrafity, která byla odkryta v roce 1912 - 1913. Jednopatrový dům vlastnil do roku 1589 Jan Vlach, kterému je také připisováno autorství sgrafit. Na průčelí domu do Plánické ulice jsou sgrafita: Lukrécie (Cnost) a dívky s okřídlenou rukou obtočenou hadem a pohlížející do zrcadla (marnivost).

Do Krameriovy ulice jsou postaveny na sgrafitech bez arkádového orámování: jinoch s kádí ověšenou rolničkami, zbrojnoš, dva muži nesoucí hrozen z Kanaan, Eva, Sen Jakubův, šašek a Venuše.

 

Analyza dní po listopadu 1989 : "Bylo zjištěno, že systém blbé totality byl vystřídán systémem totální blbosti"°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Lidé by měli chodit bosi. Je to mnohem zdravější. Většině těch, kteří se ráno probudí obuti, bolí hlava.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Zazvoní telefon: "Je to První plynárenská?" "Nene, tady je První elektrárenská." "No, to je jedno. Vás bych taky nakopal. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Rok 1961. V rádiu právě hlásili, že Sovětský svaz vypustil do vesmíru raketu s prvním člověkem na palubě. Chlapeček to uslyšel a utíká za dědou: "Dědečku, dědečku, Rusové poslali člověka do vesmíru!" "Do vesmíru?! To už neposílají na Sibiř?"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°Doktor vrazí do pokoje se samopalem a zařve na pacienty: "Tak tohle je poslední dávka, kterou vám hradí pojišťovna!"°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°Polovina mladých lidí v České republice vidí svoji budoucnost v Čechách optimisticky... ...druhá polovina nemá na drogy peníze.°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°Ptá se muž Boha: Proč jsi udělal ženu tak hezkou? Abys ji miloval, odpoví Bůh. A proč je teda tak hloupá? Aby milovala tebe. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chlapíky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich povídá: - Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata. - Cože?! Všichni čtyři?°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°Manžel se vrací z hospody a nemůže se trefit do dveří. Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do dveří, spatří manžela a povídá: - Ty máš ale opici! A manžel odpoví: - Jsem rád, že jsi sebekritická.°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žijeme v elektrifikované době. Do práce chodíme s odporem, v práci sedíme s napětím a když se dotkneme vedení, tak nás kopne do pr..le.°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°Zezadu autobusu: „Ty s tim dneska jedeš°, jak s hnojem!“ Ze předu od řidiče: „Co naložim, to vezu.“°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Ve vlaku: „Paní, řekněte vašemu synovi, ať mě nenapodobuje!“ „Petříčku, přestaň ze sebe dělat debila!“°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°"Ty jsi hrozný chlap," říká pani Nováková manželovi, "Všechno děláš obráceně!" "To je pravda, nejdřív jsem si tě vzal a teprve potom jsem tě poznal."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Manžel vyčítá ženě: "Pozoruji, že pečuješ o své šaty mnohem víc než o mě!" "Ovšem," odpoví žena. "Bez tebe se mohu ukázat všude, ale bez šatů ne."°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°° Přijde synek domů a řiká tatínkovi: "Tati, tak jsem měl dnes prvni pohlavní styk" "Dobře, tak si sedni a popovídáme si o tom" "Nemůžu, ješte mě bolí zadek"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Definice ideálního manžela: Ideální manžel: - nekouři, - nepije, - neflirtuje, - neexistuje.°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Víte jaký je rozdíl mezi placeným a neplaceným sexem?Ten placenej je levnějši.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Jaky je rozdíl mezi ženou a mlhou? Žádný. Když se ráno zvedne a zmizí, tak bude pěkný den!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°Manžel vleze do postele a zašeptá vášnivě do ucha manželky: "Jsem bez trenek." - "Co mě budíš! Zítra ti jedny vyperu." °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° Plazí se dva opilci po kolejích a jeden říká: "To jsou ale blbý schody!" a druhý na to: "Co schody, ale to zábradlí!"°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi líná hledat!“ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°° 50 % manželství končí rozvodem. To není tak špatný výsledek, když uvážíme, že těch zbylých 50 % končí smrtí. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°° Říká bača manželce: "Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout?" "No, když myslíš, že ho to rozveselí."°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°V restauraci: "Místní specialitou jsou šneci." "Vím, jeden mne obsluhoval."°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°Přijde zeťák z hospody domů, ve dveřích stoji nasupená tchýně s koštětem a zeťák se ji ptá: "Zametáte nebo odlétáte?"°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Lidi o mně říkají, že jsem flegmatik. Mně je to ale jedno! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" "Ále, nikde nic." "Víš co? Tak vezmeme nějaký bez
ozdob."°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°Přijde do knihkupectví žena v černém.V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží: "Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kanibalové, otec a syn, jdou po pláži a vidí krásnou blondýnku. Syn se ptá: "Tati, sníme ji?" "Ale kdepak. Vezmem si ji domů a sníme maminku."°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tři prostitutky potkají ministra zdravotnictví. Dvě ho uctivě zdraví a třetí se nechápavě ptá: "Co je to za člověka?" "Holka, ten zdědil největší bordel v republice!"°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°K lékaři příjde pacient s kudlou v zádech.Doktor kudlu vytáhne a vrazí mu ji do oka a řekne:Běžte na oční,tam mají do 6.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Přijde pán do hospody a povídá: Helejïte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech. V rohu se zvedne chlap a povídá: Pane, upozorňuji vás, že já jsem policista!- Pán na to: Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát.°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy nebude!"°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli. Nepovídej, ty jsi byl v lese? Ne, ale v hospodě došlo pivo.
SLOVNÍK
Čj > Aj
Aj > Čj

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one